Yhdistyksen säännöt

Suomen eläintenkouluttajat ry

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen eläintenkouluttajat ja sen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eläintenkoulutuksen tasoa ja laatua, tarjota alalla toimiville eläintenkouluttajille mahdollisuus keskinäiseen yhteydenpitoon ja edun valvontaan sekä edesauttaa eläinten omistajien ymmärrystä ja tietämystä eläinten lajityypillisistä ominaisuuksista sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeistä lajityypillisistä tarpeista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys luo alalle laatujärjestelmän ja ylläpitää sitä, voi järjestää neuvottelu-, koulutus-, tiedotus- ja valistustilaisuuksia sekä julkaista tarvittavaa materiaalia.

Lisäksi yhdistys kiinnittää ehdotusten, anomusten, suositusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota eläintenkoulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä eläintenkouluttajien toimintaan kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä eläintenkouluttajan ammattitutkinnon (Opetushallituksen hyväksymä) tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneen henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita, sääntöjä ja kokouksen päätöksiä. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi myös muulla tavoin ansioituneen henkilön.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannattavat henkilö- ja yhteisöjäsenet tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilöjäsenellä ja kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksellä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa tai eläinten koulutustoimintaa ja/tai sen mahdollisuuksia. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen ei ole velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.

Hallituksen tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai ei muuten täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan. Hallitus voi jäsentä kuulematta erottaa jäsenen, jolla on maksamatta jäsenmaksu kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä varsinaisen jäsenyyden ehtoja tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Päätös erottamisesta tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty tälle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja vuosittaisen jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokous päättää myös kannattavilta henkilöjäseniltä ja kannattavilta yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun suuruuden.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 6 (kuusi) jäsentä ja enintään 3 varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä yhdistyksen varsinaisia tai kunniajäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ottaa hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksin-kertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.  Kokouskutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Asioista, joita yhdistyksen varsinaiset jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltävän, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaalit on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä äänioikeutetun jäsenen sitä vaatiessa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostina jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille .
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Valitaan hallituksen jäsenet
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 10. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet edustajien valitsemiseksi em. kokouksiin
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.