Eläinalan tutkintokoulutukset

Suomessa on jo pitemmän aikaan koulutettu eläintenkouluttajia eläintenhoidon ammattitutkinnossa. Idea eläintenkouluttajan tutkinnosta lähti liikkeelle alan tarpeista, kun 2000-luvun alussa etenkin koirakoulujen määrä alkoi nousta ja koirien kouluttaminen ammattimaistui. 

Virallista tutkintopohjaista koulutusta ei alan ihmisillä kuitenkaan ollut ja tästä tarpeesta lähdettiin tutkinnon muodostamisessa liikkeelle. Muiden eläinlajien kohdalla kouluttamista ei tuolloin vielä ollut laajassa mittakaavassa - vain hevosalalla puhuttiin hevosten kouluttamisesta. Siellä painotus oli kuitenkin lajikoulutuksessa (esim. kouluratsastus) eikä tutkintojen perusteissa mainittu juuri mitään esim. oppimisen perusteista.

Eläinalan tutkimus kehittyy jatkuvasti, joka tarkoittaa että tietoa eläinten käyttäytymisestäkin saadaan koko ajan enemmän. Ammattitaidon kannalta on tärkeää kouluttaa itseään edelleen tutkinnosta valmistumisen jälkeenkin.

Alla on lueteltuna tällä hetkellä tiedossa olevia vaihtoehtoja opiskella eläinalaa Suomessa.

Eläintenkouluttaja AT

Eläinten kouluttaminen tuli uudeksi eläintenhoitajan ammattitutkinnon osaamisalaksi vuonna 2009. Tämän jälkeen tutkinnon perusteita on uudistettu muutamia kertoja. Tutkinto on nykyään eläintenhoidon ammattitutkinto, josta löytyy eläinten kouluttamisen osaamisala. Tähän osaamisalaan kuuluu erilaisten eläinten hoitamisen ja käyttäytymisen tuntemusta, eläinten kouluttamista sekä asiakkaiden opastamista eläinten kouluttamisessa. Valinnaisia tutkinnon osia ovat mm. yritystoiminta tai eläinavusteiset palvelut.

Tutkinnon suorittaneilla tietävät perusasiat kouluttamiensa eläinlajien käyttäytymisestä, hoitamisesta, terveydestä ym.  Lisäksi heillä on tietoa erilaisten eläinten kouluttamisesta ja käytännön koulutusosaamista. Näitä kaikkia arvioidaan näytössä, jossa pitää kouluttaa vähintään kahta eläinlajia. Eläimiä pitää pystyä kouluttamaan erilaisiin tehtäviin erilaisilla menetelmillä. Poissuljettuja ovat kipuun tai pelotteluun perustuvat tai hyvinvointia vaarantavat koulutustavat. 

Kouluttajan pitää osata perustella käyttämänsä menetelmät, tietää niiden teoreettinen tausta sekä osata soveltaa teoriatietoa käytännön koulutuksessa. Lisäksi pitää mm. huomioida mahdolliset vaaratilanteet, eläinten sijoittelu, tartuntataudit, eläinten hyvinvointi, turhan stressin välttäminen sekä hyvä asiakaspalvelu. Näytön tekijän pitää siis hallita hyvin sekä teoriatieto että käytännön koulutus. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454270/reformi/tiedot

Kuva: Raili Selinheimo

Ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjoaa tietomme mukaan tällä hetkellä :

Ammattiopisto Lappia
Axxell Brusaby
Keskipohjanmaan maaseutuopisto
Luksia
Sedu
Taitotalo (ent. Amiedu)
Ylä-Savon ammattiopisto⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Em. oppilaitoksilla on myös eläintenkouluttajan tutkinnon järjestämissopimus.

Jos ammattitutkinnon suorittaminen kiinnostaa, ole suoraan yhteydessä oppilaitoksiin opiskelumahdollisuuksien ja tutkinnon suorittamisen selvittämiseksi!

Eläintenkouluttaja EAT

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto on uusi tutkinto (v. 2019). Siinä kouluttajalta edellytetään syvempää osaamista eläinten käyttäytymisestä, oppimisesta ja teoriataustasta. Pakollisia osia on kaksi (eläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi sekä ”asiakaspalvelu”). Valinnaisia ovat mm. eläinten ongelmakäytökseen perehtyminen tai työ- ja kilpailueläinten kouluttaminen. 

Tutkintoon kuuluu valinnoista riippuen useampia näyttöjä, joissa osaamista näytetään usein useammalla eläimellä. Eläinlajeja ei tässä tarvitse olla useampia, vaan voi erikoistua esimerkiksi vain koiraan. Kuten ammattitutkinnoissa yleensäkin, osaamista pitää olla sekä teoriassa että käytännössä – kumpikaan ei yksin riitä ammattitaidon osoittamiseksi.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454271/reformi/tiedot

Hevostalouden ammattitutkinto

Hevostalouden ammattitutkintoon on tullut uutena valinnaisena osana hevosten kouluttaminen. Siinä käydään läpi mm. hevosten käyttäytymistä, ongelmakäyttäytymistä sekä kouluttamista. Näytössä pitää kouluttaa hevosia erilaisiin tehtäviin erilaisilla menetelmillä. Hevosten kouluttaminen onkin erinomainen lisä hevosalan tutkintoon.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2357203/reformi/tiedot

Korkea-asteen koulutus

Suomessa ei tarjota tutkintoon johtavaa koulutusta korkea-asteella liittyen eläinten kouluttamiseen. Kouluttamiseen liittyviä opintoja löytyy monien eri alojen opintojen sisältä, mutta ei kovin laajalti.

Biologia YO

Useissa yliopistoissa voi opiskella biologiaa ja siihen liittyen eläinpuolen opintoja (esim. käyttäytymisekologia). Biologian opinnoissa painottuvat luonnonvaraiset eläimet eikä niissä täten juurikaan käsitellä kotieläimiä. Perustietoa eläimistä ja niiden käyttäytymisestä ym. saa biologian puolelta paljon ja tietoa voi tietysti soveltaa kaikkiin eläimiin.

Maatalous ja metsätiede YO

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi suuntautua kotieläimiin ja opiskella mm. kotieläinten jalostusta ja ruokintaa tai tuotantoeläinten hyvinvointia. Painotus on tuotantoeläimissä, mutta myös muihin eläimiin liittyvää opiskelua on tarjolla ja mm. graduista löytyy useita kotieläimiinkin liittyviä töitä.

Psykologia, käyttäytymistiede ja kasvatustiede YO

Psykologian, käyttäytymistieteiden ja kasvatustieteiden kohteena on ihminen, ihmisen käyttäytyminen, oppiminen jne. monelta eri kantilta. Monet näiden alojen periaatteet ja käsitteet ovat tuttuja ja sovellettavissa myös eläintenkouluttajilla. 

Tampereella järjestetään täydennyskoulutuksena käyttäytymisanalyysiperusteista eläinkouluttajien koulutusta, jossa sovelletaan tietoa eläinten oppimisesta ja kouluttamisesta myös käytäntöön.

Eläinlääketiede YO

Eläinlääketieteen opinnoissa voi erikoistua perusopintojen jälkeen mm. pieneläimiin ja opinnoista löytyy jonkin verran etologiaan liittyviä opintoja. Pääpaino on kuitenkin eläinten terveydessä ja sairauksien hoitamisessa.

Agrologi AMK

Agrologin opinnoissa voi suuntautua maatalousosaamiseen ja siellä tuotantoeläinten hoitamiseen, ruokintaan, jalostukseen ja hyvinvointiin. Opintoihin kuuluu myös jonkin verran eläinten käyttäytymiseen liittyviä opintoja.

Ammattitaidon saavuttaminen

Ammattitaidon saavuttaminen eläinten kouluttamisessa saadaan aikaan yhdistämällä teoriatieto käytännön osaamiseen. Teoriatieto antaa taustaa mm. sille, miksi jokin asia tapahtuu, mitkä tekijät vaikuttavat tilanteen syntyyn ja miten eläimen käyttäytymistä voidaan lähteä muokkaamaan. 

Teorian osaaminen vähentää kuvitelmia ja uskomuksia eläimen käyttäytymisen syistä sekä auttaa valitsemaan tehokkaita tapoja vaikuttaa eläimen toimintaan. Käytännön kouluttamisessa sovelletaan teoriassa opittua koulutustilanteissa. Molempia tarvitaan, jotta kouluttaminen sujuu.

Eläinalan tutkimus kehittyy jatkuvasti, joka tarkoittaa että tietoa eläinten käyttäytymisestäkin saadaan koko ajan enemmän. Ammattitaidon kannalta on tärkeää kouluttaa itseään edelleen tutkinnosta valmistumisen jälkeenkin.

Teksti: Pipa Pärssinen 2020